Xử lý vi phạm Hợp đồng

Xử lý vi phạm Hợp đồng

line

Điều 22.

 • Hai Bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm khi Bên mua chậm trễ thanh toán Giá bán Căn hộ như sau:
  • Nếu quá 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán Giá bán Căn hộ theo quy định tại Điều 3 và Phụ lục 02 của Hợp đồng mà Bên mua không thực hiện thanh toán thì sẽ phải trả cho Bên bán tiền lãi chậm thanh toán với mức lãi suất bằng 0.05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm một ngày) trên tổng số tiền chậm thanh toán và thời gian chậm thanh toán (được tính bắt đầu từ ngày phải thanh toán đến ngày thực trả);
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu (1) thời gian chậm thanh toán của mỗi đợt quá 30 (ba mươi) ngày và/hoặc (2) tổng thời gian Bên mua chậm thanh toán của nhiều đợt phải thanh toán cộng lại (bao gồm cả việc thanh toán theo quy định tại Điều 8.1.2 (i) và Điều 8.1.2 (ii) theo quy định tại  Điều 3.3 và Phụ lục 02 của Hợp đồng vượt quá 60 (sáu mươi) ngày thì Bên bán có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 21 của Hợp đồng.
 • Hai Bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm khi Bên bán chậm trễ bàn giao Căn hộ cho Bên mua như sau:
  • Trường hợp Bên mua đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn từng đợt thanh toán của Giá bán Căn hộ đến hạn phải thanh toán theo tiến độ quy định trong Hợp đồng hoặc Bên mua đã khắc phục vi phạm về nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu của Bên bán để được nhận bàn giao Căn hộ nhưng quá thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày cuối cùng của thời điểm dự kiến bàn giao Căn hộ nêu tại Điều 8.2.1 của Hợp đồng mà Bên bán vẫn chưa bàn giao Căn hộ cho Bên mua thì Bên bán phải thanh toán cho Bên mua khoản tiền phạt vi phạm được tính trên từng đợt thanh toán của Giá Bán Căn hộ mà Bên mua đã thanh toán với lãi suất là 150% (một trăm năm mươi phần trăm) lãi suất tín dụng quá hạn đối với khoản vay kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán và được tính từ ngày vi phạm nghĩa vụ bàn giao của Bên bán đến ngày Bên bán bàn giao Căn hộ thực tế cho Bên.
  • Nếu Bên bán chậm bàn giao Căn hộ quá 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày cuối cùng của thời điểm dự kiến bàn giao Căn hộ nêu tại Điều 8.2.1 của Hợp đồng mà Bên bán vẫn chưa bàn giao Căn hộ cho Bên mua thì Bên mua có quyền tiếp tục thực hiện Hợp đồng với thỏa thuận bổ sung về thời điểm bàn giao Căn hộ mới hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo thỏa thuận tại tại Điều 21 của Hợp đồng.
 • Trường hợp đến hạn bàn giao Căn hộ theo thông báo của Bên bán và Căn hộ đã đủ điều kiện bàn giao theo quy định trong Hợp đồng mà Bên mua không nhận bàn giao thì Bên mua sẽ phải thanh toán cho Bên bán tiền phạt do chậm nhận bàn giao Căn hộ là … đồng (Bằng chữ: …) cho mỗi ngày Bên mua chậm nhận bàn giao Căn hộ được tính từ ngày quá hạn bàn giao được ấn định trong thông báo của Bên bán cho đến ngày thực tế Bên mua nhận Căn hộ và các khoản phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại khác theo quy định tại Hợp đồng này.
 • Các thỏa thuận khác:
  • Nếu Bên mua không nhận bàn giao nhà theo Điều 22.3 Hợp đồng, ngoài tiền phạt quy định tại Điều 22.3 của Hợp đồng, Bên mua phải bồi thường cho Bên bán toàn bộ các thiệt hại phát sinh và phải bồi thường thiệt hại nói trên trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán của Bên bán.
  • Nếu Bên mua chậm nhận bàn giao Căn hộ đồng thời chậm thanh toán thì ngoài tiền phạt, bồi thường thiệt hại (nếu có) do chậm nhận bàn giao nêu tại Điều 22.4.1 của Hợp đồng, Bên mua phải chịu xử lý như trường hợp Bên mua chậm thanh toán theo quy định tại Điều 22.1 của Hợp đồng.
  • Trừ trường hợp Hợp đồng này có quy định khác, trường hợp một Bên vi phạm (các) quy định tại Hợp đồng dẫn đến việc Bên còn lại đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng này, ngoài (các) khoản bồi thường thiệt hại và các khoản tiền khác theo quy định tại Hợp đồng, Bên vi phạm có nghĩa vụ thanh toán cho Bên bị vi phạm khoản tiền phạt tương đương 08% (tám phần trăm) Giá bán Căn hộ (chưa bao gồm các khoản thuế (nếu có) phải nộp) trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán của Bên bị vi phạm.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

 

Content Protection by DMCA.com