Thuế Và Các Khoản Phí, Lệ Phí Liên Quan

Thuế Và Các Khoản Phí, Lệ Phí Liên Quan

line

Điều 7. Thuế Và Các Khoản Phí, Lệ Phí Liên Quan

  • Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Bên bán yêu cầu kèm theo thông báo thanh toán của Cơ quan có thẩm quyền, Bên mua phải thanh toán lệ phí trước bạ, các loại thuế, lệ phí và các loại phí có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật khi Bên bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua và trong quá trình sở hữu, sử dụng Căn hộ kể từ thời điểm nhận bàn giao Căn hộ.
  • Bên mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định cho Nhà nước khi thực hiện bán Căn hộ đã mua cho người khác; nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí khác theo quy định tại Hợp đồng này.
  • Hai Bên thống nhất kể từ Ngày bàn giao Căn hộ và trong suốt thời hạn sở hữu, sử dụng Căn hộ đã mua, Bên mua phải nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành, thanh toán phí quản lý vận hành Nhà chung cư hàng tháng và các loại phí dịch vụ khác (bao gồm cả phụ trội, nếu có) do việc sử dụng các tiện ích như: điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp,… cho các nhà cung cấp dịch vụ và thanh toán các khoản phí, chi phí khác theo quy định tại Bản nội quy và Hợp đồng này.
  • Bên bán có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của Bên bán cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
  • Nếu thuế và các loại lệ phí, chi phí thuộc về nghĩa vụ của Bên mua nhưng được Bên mua đề nghị hoặc vì lợi ích Bên mua và Bên bán chấp nhận thanh toán qua Bên bán (phù hợp với quy định của pháp luật) thì Bên mua có nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, phí và lệ phí cho Bên bán trong thời hạn Bên bán yêu cầu.
  • Các quy định khác theo pháp luật và quy định của Hợp đồng này.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com