Thông Báo

  Thông Báo

line

Điều 16. Thông Báo

  • Địa chỉ để Các Bên nhận thông báo của Bên kia được quy định tại phần đầu của Hợp đồng.
  • Hình thức thông báo giữa Các Bên có thể thông qua thư bảo đảm (thư chuyển phát nhanh), giao trực tiếp mà Một Bên gửi cho Bên kia theo Hợp đồng và phải được lập thành văn bản.
  • Bên Mua đồng ý nhận tin nhắn SMS được gửi bởi Bên Bán hoặc bên được Bên Bán ủy quyền.
  • Bất kỳ thông báo, yêu cầu, thông tin, khiếu nại phát sinh liên quan đến Hợp đồng mua căn hộ phải được lập thành văn bản. Hai Bên thống nhất rằng, các thông báo, yêu cầu, khiếu nại được coi là đã nhận nếu gửi đến đúng địa chỉ, đúng tên người nhận thông báo, đúng hình thức thông báo theo quy định tại Điều 16.1, Điều 16.2 và Điều 16.3 của Hợp đồng này và trong thời gian như sau:
    • Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ ký của người nhận thông báo.
    • Sau 02 (hai) ngày kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp gửi thông báo bằng thư chuyển phát.
  • Các Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về địa chỉ mà Bên có thay đổi không thông báo lại cho Bên kia biết thì Bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc Bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com