Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Mua

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Mua

line

Điều 6: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Mua

Quyền của Bên mua:

 • Nhận bàn giao Căn hộ và hồ sơ Căn hộ theo đúng quy định trong Hợp đồng này;
 • Yêu cầu Bên bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật sau khi đã hoàn thành việc thanh toán theo tiến độ quy định tại Hợp đồng này, trừ trường hợp Bên mua tự nguyện thực hiện thủ tục này theo thỏa thuận tại Điều 5.2.6 của Hợp đồng;
 • Được toàn quyền sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với Căn hộ đã mua theo quy định của pháp luật, đồng thời được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp theo quy định và mức phí về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;
 • Nhận Giấy chứng nhận sau khi đã thanh toán đủ 100% tiền mua Căn hộ, các khoản phạt, bồi thường thiệt hại (nếu có) và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến Căn hộ theo quy định trong Hợp đồng và theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu Bên bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo đúng nội dung, tiến độ Dự án đã được phê duyệt;
 • Có quyền từ chối nhận bàn giao Căn hộ nếu:
  • Bên bán không hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu, bình thường của Bên mua theo đúng thỏa thuận tại Điều 4.3 của Hợp đồng; hoặc
  • Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế nhỏ hơn/lớn hơn từ 05% (năm phần trăm) trở lên so với Diện tích sử dụng Căn hộ ghi trong Hợp đồng. Việc từ chối nhận bàn giao Căn hộ trong các trường hợp này không bị coi là  vi phạm các điều kiện bàn giao Căn hộ của Bên mua đối với Bên bán;
 • Yêu cầu Bên bán tổ chức Hội nghị Nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nơi có Căn hộ khi có đủ điều kiện thành lập Ban quản trị theo quy định của pháp luật và Hợp đồng;
 • Trường hợp Bên mua là cá nhân nước ngoài, Bên mua được sở hữu Căn hộ với thời hạn tối đa 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm (thời hạn sở hữu Căn hộ sẽ theo thời hạn được ghi nhận tại Giấy chứng nhận và quy định của pháp luật), trừ khi Pháp luật và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền có quy định khác;
 • Trường hợp Bên mua là cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu Căn hộ ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu Căn hộ như công dân Việt Nam trừ khi Pháp luật và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền có quy định khác;
 • Bên mua được quyền sử dụng chung đối với thửa đất xây dựng Nhà chung cư trong thời gian được sở hữu Căn hộ tại Việt Nam trừ trường hợp Pháp luật và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền có quy định khác;
 • Các quyền khác quy định của pháp luật và quy định trong Hợp đồng.

Nghĩa vụ của Bên mua:

 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Căn hộ và các khoản tiền khác phát sinh theo quy định của Hợp đồng;
 • Nhận bàn giao Căn hộ theo quy định trong Hợp đồng;
 • Kể từ Ngày bàn giao Căn hộ, Bên mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Căn hộ đã mua (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc bảo hành Căn hộ của Bên bán theo quy định pháp luật) và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến Căn hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật, kể cả trường hợp Bên mua chưa sử dụng Căn hộ;
 • Kể từ Ngày bàn giao Căn hộ, kể cả trường hợp Bên mua chưa sử dụng Căn hộ thì Căn hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo Bản nội quy và Bên mua phải tuân thủ các quy định trong Bản nội quy;
 • Thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên mua phải nộp như quy định tại Điều 7 của Hợp đồng;
 • Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc, dịch vụ khác,… và các khoản thuế, phí, lệ phí khác phát sinh theo nhu cầu sử dụng và số lượng sử dụng thực tế của Bên mua. Bên mua có trách nhiệm thanh toán các chi phí sử dụng dịch vụ phát sinh phụ trội như điện, nước và các chi phí khác. Ngoài Kinh phí bảo trì Phần sở hữu chung quy định tại Điều 1.5 thuộc Phụ lục 02 của Hợp đồng, trường hợp kinh phí bảo trì không đủ để thực hiện bảo trì Phần sở hữu chung Nhà chung cư thì Bên mua có nghĩa vụ đóng góp thêm kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 1.5 thuộc Phụ lục 02 của Hợp đồng này;
 • Chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng Căn hộ, Nhà chung cư theo quy định của pháp luật và Bản nội quy kèm theo Hợp đồng;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành Nhà chung cư;
 • Có trách nhiệm đóng góp chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với phần sở hữu chung;
 • Sử dụng Căn hộ đúng mục đích theo quy định của Luật Nhà ở và theo quy định trong Hợp đồng;
 • Nộp phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên bán khi vi phạm các quy định thuộc diện phải chịu phạt và/hoặc bồi thường theo quy định trong Hợp đồng hoặc theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền;
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền khi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Nhà chung cư;
 • Trường hợp Bên mua chuyển nhượng lại Hợp đồng, bán lại Căn hộ cho Bên thứ ba theo quy định của pháp luật thì Bên mua có nghĩa vụ thông báo, giải thích cho Bên thứ ba và yêu cầu Bên thứ ba kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan của Bên mua trong Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng này. Bên mua xác nhận điều khoản kế thừa này là một phần không thể tách rời với thỏa thuận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán Căn hộ chung cư;
 • Bên mua xác nhận nếu Bên mua thế chấp Hợp đồng và/hoặc quyền và nghĩa vụ của Bên mua phát sinh từ Hợp đồng và/hoặc tài sản phát sinh từ Hợp đồng thì đó là thỏa thuận giữa Bên mua với tổ chức tín dụng, và hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các văn bản khác có liên quan đến việc vay tín dụng, thế chấp có giá trị ưu tiên thấp hơn và không thể trái với các văn bản, tài liệu quy định theo Hợp đồng, các Phụ lục Hợp đồng này và những văn bản khác liên quan giữa Bên mua và Bên bán;
 • Bên mua cam kết và đảm bảo số tiền Bên mua dùng để mua Căn hộ là hợp pháp, hợp lệ và thuộc quyền sở hữu trọn vẹn của Bên mua. Bên mua đồng ý rằng nếu số tiền Bên mua dùng để mua Căn hộ bị Cơ quan có thẩm quyền thu hồi và Bên mua không bù đắp lại số tiền này cho Bên bán trong thời hạn thanh toán quy định tại Hợp Đồng hoặc trong thời hạn Bên bán yêu cầu thì Bên bán được quyền chấm dứt Hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên mua phải bồi thường thiệt hại, chịu phạt, và có thể bị Bên bán đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng theo Điều 21.4 của Hợp đồng (nếu có);
 • Việc hoàn thành nghĩa vụ về cung cấp thông tin, giấy tờ và tài liệu cũng như việc thực hiện (các) thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận hoặc xử lý (các) mâu thuẫn, tranh chấp liên quan tới đồng sở hữu tiền mua Căn hộ là trách nhiệm riêng của Bên mua, không liên quan hoặc làm ảnh hưởng tới Bên bán, không phải là cơ sở để thay đổi, chấm dứt và/hoặc hủy bỏ Hợp đồng;
 • Nếu bản gốc Hợp đồng, các Phụ lục, tài liệu thanh toán do Bên bán chứng nhận bị thất lạc, bị hỏng thì Bên mua chỉ được Bên bán cấp lại bản sao đối với những giấy tờ đó (phù hợp với quy định của pháp luật) để Bên mua lưu giữ, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Nếu Bên mua gian dối để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì Bên mua tự chịu trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự và trách nhiệm khác trước các Cơ quan có thẩm quyền và/hoặc những bên chịu thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của Bên mua gây ra;
 • Yêu cầu Bên bán cung cấp thông tin hợp lý về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định trong Hợp đồng.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com