Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Bán

  Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Bán

line

Điều 5. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Bán

Quyền của Bên bán:

 • Yêu cầu Bên mua thanh toán Giá bán Căn hộ và các khoản tiền khác phát sinh từ Hợp đồng này đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 3 và Phụ lục 02 của Hợp đồng và được tính thêm tiền lãi trong trường hợp Bên mua chậm thanh toán theo tiến độ quy định tại Điều 3 và Phụ lục 02 của Hợp đồng. Việc tính tiền lãi chậm thanh toán được tính theo công thức tính lãi chậm thanh toán quy định tại Điều 22.1 của Hợp đồng;
 • Yêu cầu Bên mua nhận bàn giao Căn hộ theo quy định ghi trong Hợp đồng;
 • Được bảo lưu quyền sở hữu Căn hộ và có quyền từ chối bàn giao Căn hộ hoặc bàn giao bản chính Giấy chứng nhận cho Bên mua đến khi Bên mua hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán tiền đến hạn theo quy định trong Hợp đồng;
 • Trước khi Ban quản trị thành lập, Bên bán có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu: (1) Bên mua (hoặc bên mua lại Căn hộ hoặc bên nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này từ Bên mua) không thanh toán đầy đủ, đúng hạn chi phí quản lý vận hành Nhà chung cư; hoặc (2) Bên mua vi phạm Điều 23 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư theo Thông tư số 02/2016/TT- BXD ngày 15/02/2006 của Bộ Xây Dựng về việc Ban hành quy chế quản lý, sừ dụng nhà chung cư (hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế của Cơ quan có thẩm quyền); hoặc (3) Bên mua vi phạm Điều 7 Bản nội quy và không khắc phục các vi phạm đó trong vòng 03 (ba) ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên bán về việc vi phạm của Bên mua và/hoặc hình thức xử lý việc vi phạm của Bên mua;
 • Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng Căn hộ có giá trị chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong Căn hộ không theo quy định Phụ lục 03 thì phải có sự thỏa thuận của Bên mua;
 • Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban quản trị trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị theo quy định pháp luật; ban hành Bản nội quy; thành lập Ban quản trị; tổ chức Hội nghị nhà chung cư; lựa chọn và ký hợp đồng với Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư để quản lý vận hành Nhà chung cư kể từ khi đưa Nhà chung cư vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị được thành lập;
 • Bên Bán được toàn quyền tiến hành hoạt động kinh doanh trong các khu vực, các diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên Bán theo quy định tại Điều 13 của Hợp đồng này và sở hữu chung theo đúng quy định của pháp luật. Bên mua tôn trọng và không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến các quyền sở hữu và hoạt động kinh doanh của Bên Bán trong phần sở hữu riêng của Bên Bán phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt và quy định pháp luật liên quan;
 • Đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 21.1.2 của Hợp đồng;
 • Yêu cầu Bên mua nộp tiền lãi chậm thanh toán, khoản phạt vi phạm Hợp đồng và/hoặc bồi thường thiệt hại khi: (1) vi phạm các quy định của Hợp đồng thuộc diện phải chịu phạt và/hoặc phải bồi thường; hoặc (2) theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền; hoặc (3) theo quy định của pháp luật;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy định của Hợp đồng.

Nghĩa vụ của Bên bán:

 • Xây dựng Căn hộ, Nhà chung cư và các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch, nội dung hồ sơ Dự án, đảm bảo khi bàn giao thì Bên mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường;
 • Bảo quản Căn hộ trong thời gian chưa giao Căn hộ cho Bên mua phù hợp với điều kiện quy định tại Hợp đồng này, trừ trường hợp Bên mua chậm trễ nhận bàn giao Căn hộ sẽ theo quy định của pháp luật và quy định của Hợp đồng;
 • Thực hiện bảo hành Căn hộ và Nhà chung cư theo quy định tại Điều 9 của Hợp đồng;
 • Bàn giao Căn hộ, Giấy Chứng Nhận và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến Căn hộ mua bán cho Bên mua theo đúng thời hạn thỏa thuận trong Hợp đồng sau khi Bên mua đã hoàn thành nghĩa vụ đến hạn cho Bên bán;
 • Nộp tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc bán Căn hộ theo quy định của pháp luật và Hợp đồng này;
 • Bên bán có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua theo quy định của pháp luật nếu Bên mua đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan, trừ trường hợp Bên mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trong trường hợp này, Bên bán sẽ có văn bản thông báo cho Bên mua về việc nộp các giấy tờ liên quan để Bên bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua.
 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bán mà Bên mua không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo thì coi như Bên mua tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận và có nghĩa vụ thanh toán như trường hợp Bên mua đã được cấp Giấy chứng nhận. Khi đó, Bên mua  vẫn có nghĩa vụ thanh toán cho Bên bán (các) khoản thanh toán còn lại (nếu có) trong trường hợp pháp luật quy định việc thanh toán (các) khoản đó chỉ diễn ra khi Bên mua nhận được Giấy chứng nhận và/hoặc các quy định tương tự liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận. Khi Bên mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận và đã hoàn thành nghĩa vụ đến hạn theo quy định tại Hợp đồng này thì Bên bán sẽ hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về Căn hộ cho Bên mua;
 • Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nơi có Căn hộ; thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản trị khi Ban quản trị chưa được thành lập;
 • Nộp phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên mua khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong Hợp đồng hoặc theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền;
 • Không sử dụng sai mục đích nguồn tiền mua Căn hộ trả trước;
 • Có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để Bên mua kiểm tra thực tế việc xây dựng Căn hộ;
 • Có trách nhiệm ký hợp đồng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Bên bán đối với Bên mua khi Bên bán không bàn giao Căn hộ theo đúng tiến độ đã cam kết theo quy định tại Hợp đồng này với ngân hàng thuộc danh sách do Ngân hàng Nhà nước công bố;
 • Các nghĩa vụ khác quy định của pháp luật và quy định trong Hợp đồng.

 

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

 

Content Protection by DMCA.com