Giao Nhận Căn Hộ

Giao Nhận Căn Hộ

line

Điều 8. Giao Nhận Căn Hộ

 • Điều kiện, trình tự, thủ tục giao nhận Căn hộ
  • Điều kiện giao nhận Căn hộ:

Các Bên thống nhất rằng, việc giao nhận Căn hộ chỉ được tiến hành khi:

 • Bên bán phải xây dựng xong Căn hộ theo thiết kế đã được phê duyệt, sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà Các Bên đã thỏa thuận theo Phụ lục 03 Hợp đồng, trừ trường hợp thỏa thuận tại Điều 5.1.5 của Hợp đồng này;
 • Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế chênh lệch không vượt quá 5% (năm phần trăm) so với Diện tích sử dụng Căn hộ quy định tại Phụ lục 01 Hợp đồng này.
 • Bên bán hoàn thành xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong Dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực;
 • Bên mua đã thanh toán đủ Giá bán Căn hộ đến hạn thanh toán theo quy định trong Hợp đồng và các khoản tiền khác nêu tại Điều 1.2 (i) của Hợp đồng (nếu có).
 • Hai Bên thống nhất trình tự và nội dung thực hiện giao nhận Căn hộ như sau:

Bên bán thông báo giao nhận Căn hộ cho Bên mua trong đó bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung:

 • Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế khi bàn giao trong đó nêu rõ diện tích, tỷ lệ phần trăm chênh lệch so với Diện tích sử dụng Căn hộ tại Điều 2 và Điều 1.1 thuộc Phụ lục 01 của Hợp đồng (nếu có);
 • Giá bán Căn hộ thực tế, trong đó nêu rõ giá trị thay đổi so với Giá bán Căn hộ đối với phần chênh lệch Diện tích sử dụng Căn hộ (nếu có) theo Điều 3.1 và Phụ lục 02 của Hợp đồng;
 • Giá trị bồi thường thiệt hại, phạt theo Điều 22.1, 22.2 và 22.4 của Hợp đồng (nếu có);
 • Tổng số tiền và thời hạn mà Bên mua phải thanh toán cho Bên bán trước khi Bên mua được nhận bàn giao Căn hộ;
 • Thời gian và địa điểm giao nhận Căn hộ;
 • Tiền phạt chậm nhận bàn giao Căn hộ theo quy định tại Điều 22.3 của Hợp đồng.
 • Hai Bên thông báo cho nhau các khoản thanh toán và hoàn tất việc thanh toán (tối thiểu theo như thông báo tại Điều 8.1.2 (i) trên đây).
 • Hai Bên tiến hành bàn giao Căn hộ theo mẫu Biên bản bàn giao Căn hộ được quy định tại Phụ lục 05 Hợp đồng, sau khi hoàn tất các khoản thanh toán được thông báo trên đây.
 • Về thông báo giao nhận Căn hộ:

Bên bán gửi cho Bên mua thông báo bằng văn bản với nội dung theo Điều 8.1.2 (i) trên đây. Nếu Bên mua không thể đến nhận Căn hộ vào ngày được thông báo thì Bên mua phải thông báo cho Bên bán bằng văn bản chậm nhất là 07 (bảy) ngày trước ngày dự kiến bàn giao Căn hộ. Trong trường hợp Bên mua có lý do chính đáng, Bên bán sẽ gia hạn thời hạn giao nhận mới tối đa 02 (hai) lần. Sau khoảng thời gian đã gia hạn này, trường hợp Bên mua vẫn thực hiện không đúng quy định về việc nhận bàn giao Căn hộ, Bên mua phải thanh toán tiền phạt do chậm nhận bàn giao Căn hộ theo quy định tại Điều 22.3 của Hợp đồng từ thời điểm bàn giao theo Thông báo của Bên bán theo quy định tại Điều 8.1.2 (i) của Hợp đồng. Các Bên thống nhất rằng, việc Bên bán gia hạn thời hạn giao nhận Căn hộ sẽ không làm thay đổi thời điểm thanh toán Giá bán Căn hộ quy định tại Điều 3 và Phụ lục 02 của Hợp đồng này.

 • Về Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế khi bàn giao.
 • Nếu Diện tích sử dụng Căn hộ khi bàn giao chênh lệch không vượt quá 01% (một phần trăm) so với Diện tích sử dụng Căn hộ nêu tại Điều 2 và Phụ lục 01 của Hợp đồng thì Các Bên đồng ý không điều chỉnh Giá bán Căn hộ quy định tại Điều 3 và Phụ lục 02 của Hợp đồng.
 • Nếu Diện tích sử dụng Căn hộ khi bàn giao vượt quá 01% (một phần trăm) và nhỏ hơn 05% (năm phần trăm) so với Diện tích sử dụng Căn hộ nêu tại Điều 2 và Phụ lục 01 của Hợp đồng thì Bên mua phải thanh toán thêm cho Bên bán giá trị tính theo công thức bằng Đơn giá 01 (một) mét vuông quy định tại Phụ lục 02 Hợp đồng này nhân với phần diện tích tăng thêm khi bàn giao so với Diện tích sử dụng Căn hộ nêu tại Điều 2 và Phụ lục 01 của Hợp đồng này.
 • Ngược lại, nếu diện tích sử dụng Căn hộ bàn giao thực tế thiếu hụt quá 01% (một phần trăm) nhưng chưa thiếu hụt đến 05% (năm phần trăm) so với Diện tích sử dụng Căn hộ nêu tại Điều 2 và Phụ lục 01 của Hợp đồng thì Bên bán phải hoàn lại cho Bên mua giá trị tính theo công thức bằng Đơn giá 01 (một) mét vuông quy định tại Phụ lục 02 Hợp đồng này nhân với phần diện tích thiếu hụt khi bàn giao so với Diện tích sử dụng Căn hộ nêu tại Điều 2 và Phụ lục 01 của Hợp đồng này.
 • Nếu tỷ lệ chênh lệch (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) giữa diện tích bàn giao thực tế so với Diện tích sử dụng Căn hộ nêu tại Điều 2 và Phụ lục 01 của Hợp đồng từ 05% (năm phần trăm) trở lên thì Bên mua có quyền: (1) Thanh toán bổ sung hoặc được hoàn lại tiền theo quy định tại Điều 8.1.4 (ii) hoặc Điều 8.1.4 (iii); (2) Đề nghị được chuyển sang Căn hộ có diện tích phù hợp với khả năng tài chính của mình (nếu Dự án còn căn hộ để bán); hoặc (3) Đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 21.1.3 của Hợp đồng này hoặc  giải quyết theo sự thỏa thuận của Hai Bên.
 • Mọi việc kiểm tra, đối chiếu, đo đạc diện tích Căn hộ phải thực hiện tại Ngày bàn giao Căn hộ. Nếu Bên mua không thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu, đo đạc diện tích Căn hộ thì Bên mua được coi là đã đồng ý với diện tích thực tế khi bàn giao Căn hộ được ghi nhận tại thông báo giao nhận Căn hộ của Bên bán và thực hiện các nghĩa vụ tương ứng theo quy định tại Điều 8.1.4 của  Hợp đồng.
 • Về đối chiếu và hoàn tất việc thanh toán đến hạn.

Bên mua hoàn tất việc thanh toán những khoản nêu tại Điều 8.1.4 (ii), Điều 8.1.4 (iii) và Điều 8.1.4 (iv) của Hợp đồng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày Các Bên lập biên bản về việc kiểm tra, đối chiếu đó nhưng sẽ không vượt quá thời điểm Các Bên ký Biên bản bàn giao Căn hộ.

 • Về giao nhận Căn hộ
 • Khi đến nhận bàn giao Căn hộ, Bên mua phải xuất trình cho Bên bán bản gốc Hợp đồng, bản gốc các chứng từ thanh toán hợp lệ do ngân hàng hoặc Bên bán phát hành chứng minh việc Bên mua đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản theo Điều 8.1.2 (i) trên đây.

Khi Bên mua đã xuất trình đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu nói trên thì Bên bán sẽ bàn giao Căn hộ kèm theo hồ sơ có liên quan tính tới thời điểm bàn giao Căn hộ.

 • Việc bàn giao Căn hộ phải lập thành biên bản, có chữ ký xác nhận của cả Hai Bên theo mẫu tại Phụ lục 05 đính kèm Hợp đồng. Trường hợp người đến nhận bàn giao không phải là người đứng tên trong Hợp đồng thì phải có uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản của người đứng tên trong Hợp đồng.
  • Thời điểm bàn giao.
   • Bên bán dự kiến bàn giao Căn hộ cho Bên mua vào tháng … năm ….
   • Các Bên thống nhất rằng, thời gian bàn giao Căn hộ có thể sớm hơn thời hạn quy định tại Điều 8.2.1 của Hợp đồng theo thông báo của Bên bán phù hợp với tiến độ xây dựng Căn hộ và Nhà chung cư. Thời gian bàn giao Căn hộ có thể được gia hạn tối đa nhưng không được chậm quá 90 (chín mươi) ngày kể từ sau ngày cuối cùng của thời điểm dự kiến bàn giao Căn hộ cho Bên mua nêu tại Điều 8.2.1 của Hợp đồng. Việc chậm bàn giao phải được Bên bán lập thành văn bản và gửi đến Bên mua trong đó nêu rõ thời gian cũng như lý do chậm bàn giao Căn hộ.

Trước Ngày bàn giao Căn hộ 15 (mười lăm) ngày, Bên bán phải gửi thông  báo bằng văn bản cho Bên mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn hộ.

 • Căn hộ được bàn giao cho Bên mua phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà Các Bên đã thỏa thuận theo Hợp đồng, trừ trường hợp thỏa thuận tại Điều 5.1.5 của Hợp đồng.
 • Vào Ngày bàn giao Căn hộ theo thông báo, Bên mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế Căn hộ so với thỏa thuận trong Hợp đồng, cùng với đại diện của Bên bán đo đạc lại diện tích sử dụng thực tế Căn hộ và ký vào biên bản bàn giao Căn hộ.

Trường hợp Bên mua hoặc người được Bên mua ủy quyền hợp pháp không đến  nhận bàn giao Căn hộ theo thông báo của Bên bán. Bên bán, ngoài các quy định về phạt vi phạm khác đối với Bên mua theo quy định của Hợp đồng này, tùy vào quyết định của mình, có quyền yêu cầu Bên mua thanh toán khoản tiền phạt chậm nhận bàn giao Căn hộ theo quy định tại Điều 22.3 của Hợp đồng.

 • Trừ trường hợp Hợp đồng hoặc pháp luật có quy định khác, kể từ thời điểm Hai Bên ký Biên bản bàn giao Căn hộ, Bên mua được toàn quyền sử dụng Căn hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến Căn hộ, kể cả trường hợp Bên mua có sử dụng hay chưa sử dụng Căn hộ này.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com