Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ

Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ
line

Điều 11. Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ

 • Trường hợp Bên mua có nhu cầu thế chấp Căn hộ đã mua cho tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam trước khi Bên mua được cấp Giấy chứng nhận thì Bên mua phải thông báo trước bằng văn bản cho Bên bán, thủ tục thế chấp sẽ tùy thuộc vào quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp Bên mua chưa nhận bàn giao Căn hộ từ Bên bán hoặc đã nhận bàn giao Căn hộ nhưng hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua chưa được nộp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà Bên mua có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng Hợp đồng cho Bên thứ ba thì phải thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng Hợp đồng theo quy định của pháp luật. Bên bán sẽ không thu thêm bất kỳ một khoản phí chuyển nhượng Hợp đồng nào khi làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng Hợp đồng cho Bên.
 • Hai Bên thống nhất rằng Bên mua chỉ được chuyển nhượng Hợp đồng cho Bên thứ ba khi có đủ các điều kiện sau đây:
  • Căn hộ không đang trong tình trạng thế chấp tại tổ chức tín dụng hoặc không thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền hoặc không có tranh chấp với Bên thứ ba, trừ trường hợp được tổ chức tín dụng nhận thế chấp đồng ý để Bên mua chuyển nhượng Hợp đồng cho Bên thứ ba;
  • Bên mua đã hoàn thành việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn liên quan đến Căn hộ đã mua cho Bên bán theo quy định trong Hợp đồng;
  • Bên thứ ba nhận chuyển nhượng Hợp đồng phải đủ điều kiện được mua và sở hữu Căn hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận chuyển nhượng Hợp đồng;
  • Bên thứ ba nhận chuyển nhượng Hợp đồng phải cam kết tuân thủ các thỏa thuận của Bên bán và Bên mua trong Hợp đồng;
  • Bên mua và Bên thứ ba nhận chuyển nhượng sẽ tự chịu trách nhiệm thanh toán về bất kỳ nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí và chi phí nào phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng Hợp đồng này.
 • Trong cả hai trường hợp nêu tại Điều 11.1 và Điều 11.2 của Hợp đồng này, Bên thứ ba mua lại Căn hộ hoặc Bên thứ ba nhận chuyển nhượng Hợp đồng đều kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên mua theo thỏa thuận trong Hợp đồng và trong Bản nội quy kèm theo Hợp đồng.
 • Để tránh nhầm lẫn, Bên bán sẽ không có trách nhiệm trả lại cho Bên mua hoặc Bên thứ ba mua lại Căn hộ hoặc Bên thứ ba nhận chuyển nhượng Hợp đồng bất kỳ số tiền nào liên quan đến những khoản Bên mua đã thanh toán do Bên bán, trừ trường hợp được quy định tại Hợp đồng này. Nếu có bất kỳ tranh chấp, vướng mắc, nghĩa vụ tồn đọng hay khiếu kiện nào liên quan đến, phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng sẽ do Bên mua và Bên thứ ba mua lại Căn hộ tự giải quyết.
 • Bên Bán sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tranh chấp, kiện tụng, khiếu nại giữa Bên Mua với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến hợp đồng này cũng như việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Bên Mua cho bên thứ ba. Đồng thời Bên Bán cũng không chịu trách nhiệm liên quan đến bên thứ ba nhận chuyển nhượng hợp đồng này từ Bên Mua không được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ do hồ sơ chuyển nhượng với Bên Mua không đầy đủ hoặc không hợp lệ do lỗi của Bên Mua và bên thứ ba.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com