Chậm Trễ Trong Việc Bàn Giao Căn Hộ

Chậm Trễ Trong Việc Bàn Giao Căn Hộ

line

Điều 12. Chậm Trễ Trong Việc Bàn Giao Căn Hộ

 • Bên bán phải ký hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Bên bán đối với Bên mua khi Bên bán không bàn giao Căn hộ theo đúng tiến độ và thời hạn cuối cùng đã cam kết với Bên mua theo quy định của Hợp đồng.
 • Bên bán có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho Bên mua khi ký kết Hợp đồng mua căn hộ.
 • Trường hợp Bên bán không thực hiện bàn giao Căn hộ theo tiến độ đã cam kết và Bên mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho Bên mua theo Hợp đồng này và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.
 • Ngân hàng thương mại bảo lãnh phải nằm trong danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
 • Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do Bên bán và Ngân hàng thương mại thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh quy định tại Điều này và phải được lập thành hợp đồng. Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho Bên mua.

  LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

  HOTLINE : 0901.769.500

  WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com