Chấm Dứt Thực Hiện Hợp Đồng

Chấm Dứt Thực Hiện Hợp Đồng

line

Điều 21.

 • Hợp đồng được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
  • Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, Hai Bên lập văn bản thỏa thuận cụ thể các điều kiện và thời hạn chấm dứt Hợp đồng;
  • Theo quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng của Bên bán khi xảy ra một trong trường hợp sau: (1) Bên mua chậm thanh toán tiền mua Căn hộ theo quy định tại Điều 22.1.2 của Hợp đồng; hoặc (2) Bên mua không nhận bàn giao Căn hộ quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phải nhận bàn giao Căn hộ theo thông báo của Bên bán trừ trường hợp Bên mua từ chối nhận bàn giao Căn hộ theo quy định tại Điều 6.1.6 của Hợp đồng; hoặc (3) thuộc trường hợp Bên bán chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 6.2.14 của Hợp đồng; hoặc (4) Bên mua vi phạm cam kết quy định tại Điều 20.2.5 của Hợp đồng; hoặc (5) Bên mua vi phạm cam kết, nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng này mà không chấm dứt và khắc phục vi phạm sau khi Bên bán đã gửi thông báo về vi phạm đó cho Bên mua;
 • Theo quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng của Bên mua trong trường hợp: (1) Bên bán chậm bàn giao Căn hộ theo thỏa thuận tại Điều 22.2.2 của Hợp đồng; hoặc (2) Theo quy định tại Điều 6.1.6 (i); hoặc (3) Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế nhỏ hơn/lớn hơn từ 05% (năm phần trăm) trở lên so với Diện tích sử dụng Căn hộ ghi trong Hợp đồng theo quy định tại Điều 1.6(ii) của Hợp đồng;
 • Trong trường hợp Bên bị tác động bởi Sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục được để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng và Hai Bên cũng không có thỏa thuận khác thì một trong Hai Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và việc chấm dứt Hợp đồng không bị coi là vi phạm Hợp đồng.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và/hoặc thỏa thuận của Các Bên tại Hợp đồng.
 • Các Bên thống nhất rằng một trong hai Bên không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng ngoài các trường hợp quy định tại Hợp đồng này và thuộc trường hợp Sự kiện bất khả kháng theo Điều 21.1.4 của Hợp đồng nếu không được Bên còn lại chấp thuận trước bằng văn bản.
 • Trường hợp Bên mua đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 21.1.3 của Hợp đồng hoặc Bên bán đơn phương chấm dứt, hủy bỏ Hợp đồng không theo điều kiện, quy định Hợp đồng, Bên bán có nghĩa vụ thanh toán cho Bên mua: (i) phần Giá bán Căn hộ mà Bên mua đã nộp cho Bên bán, (ii) tiền phạt vi phạm có giá trị bằng 08% (tám phần trăm) phần Giá bán Căn hộ mà Bên bán đã được thanh toán từ Bên mua, (iii) toàn bộ thiệt hại cho Bên mua (nếu có); (iv) lãi chậm bàn giao (nếu có) theo quy định tại Điều 22.2.1 của Hợp đồng tính đến ngày chấm dứt Hợp đồng.

Việc thanh toán (các) khoản tiền này (nếu có) sẽ được Bên bán thực hiện trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ thời điểm Bên bán nhận được thông báo về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng của Bên mua.

 • Trường hợp Bên bán chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 22.1.2 của Hợp đồng và/hoặc Bên mua đơn phương chấm dứt, hủy bỏ Hợp đồng không theo điều kiện, quy định Hợp đồng, thì Bên bán có quyền thực hiện việc bán Căn hộ cho Bên thứ ba mà không cần có sự đồng ý của Bên mua. Việc bán Căn hộ cho Bên thứ ba và xử lý số tiền thu được từ việc bán Căn hộ cho Bên thứ ba được thực hiện như sau:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày Bên bán giao thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng với Bên mua hoặc gửi thông báo đến địa chỉ theo Điều 16 Hợp đồng này cho Bên mua, Bên bán được quyền tự tổ chức việc bán Căn hộ theo giá được thẩm định bởi một tổ chức thẩm định giá độc lập và đã thông báo cho Bên mua. Giá bán và phương thức bán do Bên bán quyết định phù hợp với quy định pháp luật.

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên bán đã ký Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư để bán Căn hộ cho Bên thứ ba hoặc trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, tùy thời điểm nào đến trước, Bên bán thanh toán lại cho Bên mua số tiền đã nhận của Bên mua sau khi:

 • Trừ tiền phạt vi phạm Hợp đồng bằng 8% (Tám phần trăm) Giá bán Căn hộ;
 • Tiền bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh, như những khoản tiền khác bù đắp các chi phí phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng này, từ việc bán cho Bên thứ ba; thiệt hại chênh lệch giá bán Căn hộ mà Bên mua phải bồi thường cho Bên bán là khoản tiền chênh lệch giữa Giá bán Căn hộ bán cho Bên mua so với giá bán Căn hộ cho Bên thứ ba trong trường hợp giá bán Căn hộ cho Bên thứ ba thấp hơn Giá bán Căn hộ theo Điều 3.1 và Phụ lục 02 của Hợp đồng;
 • Trừ lãi chậm thanh toán theo quy định tại Điều 22.1 của Hợp đồng và các quy định khác tại Hợp đồng (nếu Bên mua chưa thanh toán tính đến ngày chấm dứt Hợp đồng);
 • Trừ các khoản tiền phạt do chậm nhận bàn giao Căn hộ (nếu có) từ ngày đến hạn bàn giao theo thông báo của Bên bán đến ngày chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 22.3 của Hợp đồng.

Bên mua có trách nhiệm hoàn trả những khoản thanh toán còn thiếu nêu từ Điều 21.4.1, Điều 21.4.2, Điều 21.4.3, Điều 21.4.4 trên đây cho Bên bán, nếu số tiền đã thanh toán mua Căn hộ của Bên mua không đủ thanh toán.

 • Trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo Điều 21.1.4 của Hợp đồng, Các Bên sẽ cùng thống nhất số tiền trả lại cho Bên mua mà Bên mua đã thanh toán cho Bên bán, sau khi trừ đi tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác mà Bên bán đã nộp cho Cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Căn hộ. Để tránh hiểu nhầm, Các Bên thống nhất rằng Bên mua sẽ không được yêu cầu Bên bán thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào ngoài khoản tiền được nhận theo quy định tại Điều 21.5 này.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com