Giải quyết tranh chấp

   Giải quyết tranh chấp Điều 23.  Giải quyết tranh chấp Trường hợp Các Bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng căn hộ thì Hai Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một trong Hai Bên thông báo[…]

Xử lý vi phạm Hợp đồng

Xử lý vi phạm Hợp đồng Điều 22. Hai Bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm khi Bên mua chậm trễ thanh toán Giá bán Căn hộ như sau: Nếu quá 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán Giá bán Căn hộ theo quy định tại Điều 3 và[…]