Cam Kết Của Các Bên

  Cam Kết Của Các Bên Điều 20. Bên bán cam kết: Căn hộ thuộc quyền sở hữu của Bên bán và không thuộc diện đã bán cho người khác, không thuộc diện bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật; Căn hộ được xây dựng theo đúng quy hoạch, đúng thiết kế[…]

Bảo Mật

  Bảo Mật Điều 19.  Bảo mật. Bên bán có trách nhiệm bảo vệ thông tin của Bên mua căn hộ, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Bên mua cho Bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của Bên mua, trừ trường hợp cơ quan nhà nước[…]