Chậm Trễ Trong Việc Bàn Giao Căn Hộ

Chậm Trễ Trong Việc Bàn Giao Căn Hộ Điều 12. Chậm Trễ Trong Việc Bàn Giao Căn Hộ Bên bán phải ký hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Bên bán đối với Bên mua khi Bên bán không bàn giao[…]

Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ

Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ Điều 11. Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ Trường hợp Bên mua có nhu cầu thế chấp Căn hộ đã mua cho tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam trước khi Bên mua được cấp Giấy chứng nhận thì Bên mua phải thông báo trước bằng văn[…]

Thời Điểm Chuyển Giao Quyền Sở Hữu Căn Hộ

Thời Điểm Chuyển Giao Quyền Sở Hữu Căn Hộ Điều 10. Thời Điểm Chuyển Giao Quyền Sở Hữu Căn Hộ Các Bên thống nhất quyền sở hữu Căn hộ chỉ được chuyển giao cho Bên mua khi Bên mua đã thanh toán cho Bên bán đầy đủ Giá bán Căn hộ và các khoản tiền khác[…]

Bảo Hành

  Bảo Hành Điều 9. Bảo Hành Bên bán có trách nhiệm bảo hành Căn hộ đã bán theo đúng quy định của pháp luật. Khi bàn giao Căn hộ cho Bên mua, Bên bán phải thông báo và cung cấp cho Bên mua 01 (một) bản sao biên bản nghiệm thu đưa Nhà chung cư[…]

Giao Nhận Căn Hộ

Giao Nhận Căn Hộ Điều 8. Giao Nhận Căn Hộ Điều kiện, trình tự, thủ tục giao nhận Căn hộ Điều kiện giao nhận Căn hộ: Các Bên thống nhất rằng, việc giao nhận Căn hộ chỉ được tiến hành khi: Bên bán phải xây dựng xong Căn hộ theo thiết kế đã được phê duyệt,[…]

Thuế Và Các Khoản Phí, Lệ Phí Liên Quan

Thuế Và Các Khoản Phí, Lệ Phí Liên Quan Điều 7. Thuế Và Các Khoản Phí, Lệ Phí Liên Quan Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Bên bán yêu cầu kèm theo thông báo thanh toán của Cơ quan có thẩm quyền, Bên mua phải thanh toán lệ phí trước bạ, các[…]

hado-756-sg_tong-the-canhohado.com.vn

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Mua

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Mua Điều 6: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Mua Quyền của Bên mua: Nhận bàn giao Căn hộ và hồ sơ Căn hộ theo đúng quy định trong Hợp đồng này; Yêu cầu Bên bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp[…]

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Bán

  Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Bán Điều 5. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Bán Quyền của Bên bán: Yêu cầu Bên mua thanh toán Giá bán Căn hộ và các khoản tiền khác phát sinh từ Hợp đồng này đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 3 và Phụ lục[…]

Chất Lượng Căn Hộ

Chất Lượng Căn Hộ Điều 4. Chất Lượng Căn Hộ Bên bán cam kết bảo đảm chất lượng căn hộ nêu tại Điều 2 và Phụ lục 01 của Hợp đồng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng các vật liệu xây dựng Căn hộ mà Các Bên đã cam kết trong[…]

Giá Bán Căn Hộ, Phương Thức Và Thời Hạn Thanh Toán

    Giá Bán Căn Hộ, Phương Thức Và Thời Hạn Thanh Toán Điều 3. Giá Bán Căn Hộ, Phương Thức Và Thời Hạn Thanh Toán Giá Bán Căn hộ Hà Đô Centrosa Garden Giá Bán Căn hộ là: …. đồng (Bằng chữ: …. đồng). Chi tiết về Giá bán Căn hộ được quy định tại[…]

Đặc Điểm Căn Hộ Mua Bán

Đặc Điểm Căn Hộ Mua Bán Điều 2. Đặc Điểm Căn Hộ Mua Bán Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua Căn hộ số ……… tại Tầng ……..  Tháp …… của Khu Cao tầng thuộc Dự Án Khu nhà ở Hà Đô – 756 Sài Gòn (HaDo Centrosa Garden), sau đây[…]

Định Nghĩa Từ Ngữ

  Định Nghĩa Từ Ngữ   Điều 1.Định Nghĩa Từ Ngữ Hai Bên thống nhất các định nghĩa được áp dụng trong Hợp đồng như sau: “Định nghĩa”: Ngoại trừ ngữ cảnh buộc phải giải thích khác, trong Hợp đồng này, các từ và cụm từ viết hoa dưới đây được định nghĩa và/hoặc diễn[…]

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN     HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ  CĂN HỘ SỐ ……… Số: ………….…………   Giữa  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ – 756 SÀI GÒN             và             ÔNG………………………………. BÀ …………………………………    […]